Obchodní podmínky

VOP Rybářské NEJ Bruntál

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Rybářská nej s.r.o., se sídlem: Zámecké nám. 22/2, 79201 Bruntál, IČO 024 70 756, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57958, e-mail: eshop@rybarske-nej.cz, telefonní číslo: +420 606 085 800, adresa provozovny: Nádražní 1443/3, 79201 Bruntál, bankovní spojení pro ČR: 107-6389540247/0100 Komerční banka, bankovní spojení pro Slovensko: 115-9995490247/0100 Komerční banka, tedy („My“ nebo „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.rybarske-nej.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v „Zásadách zpracování osobních údajů“, která naleznete zde: https://www.rybarske-nej.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto „Podmínek“ jsou nedílnou součástí „Smlouvy“. „Smlouva“ a „Podmínky“ jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění „Podmínek“ můžeme jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění „Podmínek“.

Jak je Vám jistě známo, komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši „Smlouvu“ platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu vzájemně dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás. „Smlouva“ je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, prostřednictvím webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část „Podmínek“ odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před „Podmínkami“ přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

 • 1.1. „Cena“ je finanční částka, kterou budete hradit za „Zboží“.
 • 1.2. „Cena za dopravu“ je finanční částka, kterou budete hradit za doručení „Zboží“, včetně ceny za jeho zabalení.
 • 1.3. „Cena za dobírku“ je finanční částka, kterou budete hradit v případě zvolení tohoto způsobu platby za doručené „Zboží“.
 • 1.4. „Celková cena“ je součet „Ceny“, „Ceny za dopravu“ a „Ceny za dobírku“.
 • 1.5. „DPH“ je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
 • 1.6. „Faktura“ je daňový doklad, vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na „Celkovou cenu“.
 • 1.7. „Objednávka“ je Váš závazný návrh na uzavření „Smlouvy o koupi Zboží“ s Námi.
 • 1.8. „Uživatelský účet“ je účet, zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie      objednaného „Zboží“ a uzavřených „Smluv“.
 • 1.9. „Vy“ jste osoba, nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako „Kupující“.
 • 1.10. „Zboží“ je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 • 2.1. Koupě „Zboží“ je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 • 2.2. Při nákupu „Zboží“ je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytl v „Objednávce“ budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
 • 2.3. Na Našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení „Zboží“, provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky a tak jsme schopni prověřit i prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • 3.1. „Smlouvu“ s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.
 • 3.2. „Smlouva“ je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec „Celkové ceny“ nemusíte očekávat. Odesláním „Objednávky“ souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 • 3.3. K tomu, abychom mohli „Smlouvu“ uzavřít, je potřeba, abyste na E-shopu vytvořili „Objednávku“. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 • a) informace o nakupovaném „Zboží“ (na E-shopu označujeme „Zboží“, o jehož nákup máte zájem a ten jste projevil stisknutím tlačítkem „Do košíku“),
 • b) informace o „Ceně“, „Ceně za dopravu“, způsobu platby „Celkové ceny“ a požadovaném způsobu doručení „Zboží“ – tyto informace budou zadány v procesu tvorby „Objednávky“ v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o „Ceně“, „Ceně za dopravu“ a „Celkové ceně“ budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného „Zboží“, způsobu jeho doručení a platby,
 • c) své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit „Zboží“, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • 3.4. V průběhu tvorby „Objednávky“ můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ svoji „Objednávku“ dokončíte. Před stiskem tohoto tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito „Podmínkami“, v opačném případě nebude možné „Objednávku“ dokončit. K potvrzení a souhlasu s „Podmínkami“ slouží zatrhávací políčko „Kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU souhlasíte s našimi obchodními podmínkami“. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 • 3.5. Vaši „Objednávku“ Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou, odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v „Objednávce“. Součástí potvrzení bude shrnutí „Objednávky“ a tyto „Podmínky“ formou přílohy e-mailové zprávy. „Podmínky“ ve znění účinném ke dni „Objednávky“, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást „Smlouvy“. Potvrzením „Objednávky“ dochází v případě, že je Vámi objednávané „Zboží“ v momentě jejího potvrzení fyzicky skladem (s ohledem na objednávky ostatních kupujících, kteří učinili objednávku se stejným zbožím v obdobném časovém intervalu před Vámi (dále 3.6.)) k uzavření „Smlouvy“ mezi Námi a Vámi.
 • 3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci „Objednávku“ potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy „Zboží“ není momentálně dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů „Zboží“, než kolik je z naší strany momentálně s ohledem na skladové zásoby objednat umožněno. Informaci o maximálním počtu „Zboží“ Vám však vždy v rámci E-shopu rádi předem poskytneme. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme „Objednávku“ potvrdit, budeme Vás neprodleně kontaktovat a dle vzájemné domluvy Vám upravíme „Objednávku“ nebo zašleme novou nabídku na uzavření „Smlouvy“ v pozměněné podobě oproti původní „Objednávce“. „Smlouva“ je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
 • 3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v „Objednávce“ bude uvedena zjevně chybná „Cena“, nejsme povinni Vám „Zboží“ za tuto „Cenu“ dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení „Objednávky“ a došlo k uzavření „Smlouvy“. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové „Smlouvy“ v pozměněné podobě oproti původní „Objednávce“. Nová „Smlouva“ je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v „Ceně“ se považuje například situace, kdy „Cena“ neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 • 3.8. V případě, kdy dojde k uzavření „Smlouvy“, Vám vzniká závazek k zaplacení „Celkové ceny“.
 • 3.9. V případě, že máte zřízen „Uživatelský účet“, můžete učinit „Objednávku“ jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předem vyplněných údajů. Způsob tvorby „Objednávky“ je však totožný, jako v případě kupujícího bez „Uživatelského účtu“, přičemž výhodou je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 • 3.10. V některých případech poskytujeme na nákup „Zboží“ slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste měli před prvotní „Objednávkou“ zřízen „Uživatelský účet“ (registraci). Pokud tak učiníte, bude Vám automaticky poskytnuta sleva na vybrané „Zboží“ dle výše hodnoty nákupu, která aktuálně činí 10% při nákupu nad 1.000 Kč a 12% při nákupu nad 2.000 Kč.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého „Uživatelského účtu“.
 • 4.2. Při registraci „Uživatelského účtu“ je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 • 4.3. Přístup k „Uživatelskému účtu“ je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 • 4.4. Uživatelský účet“ je osobní a nejste tedy jakkoliv oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 • 4.5. Váš „Uživatelský účet“ můžeme zrušit a to zejména v případě, když jej více než 3 roky nevyužíváte nebo v případě, kdy porušíte své povinnosti dle „Smlouvy“.
 • 4.6. „Uživatelský účet“ nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 5.1. „Cena“ je vždy uvedena v rámci E-shopu“, v návrhu „Objednávky“ a samozřejmě ve „Smlouvě“. V případě rozporu mezi „Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu“ a „Cenou uvedenou v návrhu Objednávky“ se uplatní „Cena uvedená v návrhu Objednávky“, která bude vždy totožná s „Cenou ve Smlouvě“. V rámci návrhu „Objednávky“ je též uvedena „Cena za dopravu“, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 • 5.2. „Celková cena“ je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovaných zákonem.
 • 5.3. Platbu „Celkové ceny“ po Vás budeme požadovat po uzavření „Smlouvy“ a před předáním „Zboží“. Úhradu „Celkové ceny“ můžete provést následujícím způsobem:
 • a) bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení plné kompletace „Objednávky“. V případě platby bankovním převodem je „Celková cena“ splatná do 14 dnů ode dne potvrzení plné kompletace „Objednávky“ (výzvy k zaplacení převodem),
 • b) dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení „Zboží“ oproti jeho předání. V případě platby dobírkou je „Celková cena“ splatná při převzetí „Zboží“,
 • c) hotově při osobním odběru. Hotově lze uhradit „Zboží“ v případě jeho převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je „Celková cena“ splatná při převzetí „Zboží“.
 • 5.4. „Faktura“ bude vystavena v elektronické podobě a při odesílání „Zboží“ zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
 • 5.5. Vlastnické právo ke „Zboží“ na Vás přechází až poté, co zaplatíte „Celkovou cenu“ a „Zboží“ převezmete. V případě platby bankovním převodem je „Celková cena“ zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 • 6.1. „Zboží“ Vám bude doručeno v nejkratší možné době, nejpozději však do konce uplynutí zákonné lhůty pro dodání nebo dle vzájemné domluvy a to způsobem, vycházejícím z Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 • a) osobní odběr na Naší provozovně ul. Nádražní 3, 79201 Bruntál,
 • b) osobní odběr na výdejních místech společností GLS (služba ShopDelivery Service), Česká pošta (služba Na poštu), Česká pošta (služba Balíkovna),
 • c) doručení prostřednictvím přepravních společností GLS (služba Business Parcel), Česká pošta (služba Do ruky).
 • 6.2. „Zboží“ je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.
 • 6.3. Doba doručení „Zboží“ vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení „Zboží“ Vám bude sdělena v potvrzení „Objednávky“. Doba dodání, uvedená v těchto „Podmínkách“ je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na Naší provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí „Zboží“ budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 • 6.4. Po převzetí „Zboží“ od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu „Zboží“ a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností „Zboží“ od dopravce převzít, žádejte však od dopravce potvrzení o poškozeném obalu.
 • 6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít „Zboží“, s výjimkou případů dle čl. 6.4. „Podmínek“, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám „Zboží“ doručit. Zároveň to, že „Zboží“ nepřevezmete, není odstoupení od „Smlouvy“ mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od „Smlouvy“ odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení „Smlouvy“, případně „Zboží“ uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata v obvyklé výši. Pokud se rozhodneme odstoupit od „Smlouvy“, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od „Smlouvy“ nemá vliv na nárok na uhrazení „Ceny za dopravu“, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 • 6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně „Zboží“ doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve „Smlouvě“ dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu, uvedenou ve „Smlouvě“ a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.
 • 6.7. Nebezpečí škody na „Zboží“ na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy „Zboží“ nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. „Podmínek“, na Vás nebezpečí škody na „Zboží“ přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na „Zboží“ pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli znehodnocením „Zboží“.
 • 6.8. V případě, že „Zboží“ nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba jeho dostupnosti, Vás budeme vždy informovat v případě:
 • a) mimořádného výpadku výroby „Zboží“, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné „Zboží“ dodat,
 • b) prodlení s dodáním „Zboží“ od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na „Zboží“ podle čl. 6.7. „Podmínek“ je „Zboží“ bez vad, zejména pak, že „Zboží“:
 • a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme,
 • c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 • d) je vhodné k účelu, k němuž se „Zboží“ tohoto druhu obvykle používá,
 • e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem „Zboží“ téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení, učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, a dle povahy i návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat,
 • g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením „Smlouvy“.
 • 7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 7.3. V případě, že bude mít „Zboží“ vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1. „Podmínek“, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy „Zboží“ reklamovat) zasláním e-mailu nebo dopisu na naši adresu provozovny ul. Nádražní 1443/3, Bruntál 79201 (reklamaci lze vyřídit i osobně na této adrese). Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář, poskytovaný z Naší strany, který Vám byl elektronicky zaslán jako příloha v potvrzení objednávky společně s těmito „Podmínkami“. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
 • 7.4. Má-li „Zboží“ vadu, máte následující práva:
 • a) na odstranění vady dodáním nového „Zboží“ bez vady nebo dodáním chybějící části „Zboží“,
 • b) na odstranění vady opravou „Zboží“,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by „Zboží“ mělo bez vady a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

 • 7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by „Zboží“ mělo bez vady.
 • 7.6. Dále máte právo na:
 • a) přiměřenou slevu z „Ceny“ nebo
 • b) odstoupení od „Smlouvy“,

jestliže:

 • c) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy,
 • d) se vada projeví opakovaně,
 • e) je vada podstatným porušením „Smlouvy“ nebo
 • d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
 • 7.7. Právo na odstoupení od „Smlouvy“ nenáleží v případě, je-li vada „Zboží“ nevýznamná.
 • 7.8. V případě, že jste si vadu na „Zboží“ způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
 • 7.9. Vadou „Zboží“ není opotřebení „Zboží“ způsobené jeho obvyklým užíváním.
 • 7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
 • a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili,
 • b) co je obsahem reklamace,
 • c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete,
 • d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • 7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od „Smlouvy“ nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat například účtenkami nebo potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového „Zboží“, je Vaší povinností Nám původní „Zboží“ vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
 • 7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí „Zboží“.
 • 7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního „Zboží“ ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí „Zboží“.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 8.1. K odstoupení od „Smlouvy“, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních těchto „Podmínek“, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
 • 8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující „Zboží“ mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od „Smlouvy“ bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření „Smlouvy“, resp. pokud se jedná o koupi „Zboží“, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli „Smlouvu“, jejímž předmětem je několik kusů „Zboží“ nebo dodání několika částí „Zboží“, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části „Zboží“ a v případě, že jsme uzavřeli „Smlouvu“, na základě které Vám budeme „Zboží“ dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem první dodávky.
 • 8.3. Od „Smlouvy“ můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy, uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář, který Vám byl elektronicky zaslán jako příloha v potvrzení objednávky společně s těmito „Podmínkami“.
 • 8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od „Smlouvy“ odstoupit v případech, kdy je předmětem „Smlouvy“ plnění, uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
 • 8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. „Podmínek“ se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od „Smlouvy“ odstupujete.
 • 8.6. V případě odstoupení od „Smlouvy“ dle čl. 8.2. „Podmínek“ jste povinni Nám „Zboží“ zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením „Zboží“ k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili „Cenu za dopravu“, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání „Zboží“, který jsme pro dodání „Zboží“ nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou „Smlouvu“, hradíme i náklady spojené s navrácením „Zboží“ k Nám, ovšem opět pouze do výše „Ceny za dopravu“ ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání „Zboží“, který jsme při dodání „Zboží“ nabízeli.
 • 8.7. V případě odstoupení od „Smlouvy“ Vám bude „Cena“ vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený při odstoupení od „Smlouvy“. Částka však nebude vrácena dříve, než „Zboží“ obdržíme nebo Nám hodnověrně prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět k Nám. „Zboží“ Nám prosím vracejte čisté, pokud možno v originálním obalu.
 • 8.8. V případě odstoupení od „Smlouvy“ dle čl. 2 „Podmínek“ Nám však odpovídáte za snížení hodnoty „Zboží“, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností „Zboží“, tj. způsobem, jakým byste se se „Zbožím“ seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili „Cenu“, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení „Ceny“.
 • 8.9. My jsme oprávněni odstoupit od „Smlouvy“ kdykoliv před tím, než Vám dodáme „Zboží“, pokud existují objektivní důvody, proč není možné „Zboží“ dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze „Zboží“) a to před uplynutím doby uvedené v čl. 6.8. „Podmínek“. Můžeme také od „Smlouvy“ odstoupit, pokud je zjevné, že jste v „Objednávce“ uvedli záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete „Zboží“ v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od „Smlouvy“ odstoupit kdykoli a to i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 • 9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • 9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop rybarske-nej.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze „Smlouvy“ je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 • 9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21.května 2013, o řešení spotřebitelských sporu on-line o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 10.1. Pokud Nás a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat „Zboží“ mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 • 10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve „Smlouvě“, v „Uživatelském účtu“ nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
 • 10.3. „Smlouvu“ je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto „Podmínky“, tato změna se však nedotkne již uzavřených „Smluv“, ale pouze „Smluv“, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 • 10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od „Smlouvy“ odstoupit.
 • 10.5. „Podmínky“ a vzorové formuláře pro reklamaci a pro odstoupení od „Smlouvy“, Vám byly elektronicky zaslány jako příloha v potvrzení objednávky.
 • 10.6. „Smlouva“ včetně „Podmínek“ je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto „Podmínky“ a potvrzení „Objednávky“ obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke „Smlouvě“ i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení „Objednávky“ a „Podmínky“ uložit.
 • 10.7. Tyto „Podmínky“ nabývají účinnosti dne 1. ledna 2023.

PŘÍLOHA A - INFORMACE O CENĚ DOPRAVY A ZPŮSOBU PLATBY

Způsob dopravy Objednávka od/do Dopravné Platba dobírkou Platba převodem
Česká pošta - Balíkovna 0 Kč - 1500 Kč 89 Kč 39 Kč 0 Kč
  1500 Kč - a více 0 Kč 39 Kč 0 Kč
Česká pošta - balík na poštu  0 Kč - 1500 Kč 129 Kč 39 Kč 0 Kč
  1500 Kč - a více 0 Kč 39 Kč 0 Kč
Česká pošta - balík do ruky 0 Kč - 1500 Kč 139 Kč 39 Kč 0 Kč
  1500 Kč - a více 0 Kč 39 Kč 0 Kč
GLS - ShopDelivery Service ČR 0 Kč - 1500 Kč 59 Kč 39 Kč 0 Kč
GLS - Business Parcel ČR 0 Kč - 1500 Kč 99 Kč 39 Kč 0 Kč
1500 Kč - a více 0 Kč 39 kč 0 Kč
GLS - Business Parcel Slovensko 0 € - a více zahrnuto ve způsobu platby 8,5 € 7 €
Osobní odběr 0 Kč - a více 0 Kč 0 Kč 0 Kč