Obchodní podmínky

 Vážený zákazníku,

 

před nákupem se prosím seznamte s obchodními, záručními podmínkami, nákupním a reklamačním řádem a v neposlední řadě s podmínkami pro využití dárkového programu k Vaší objednávce, které naleznete v kategorii AKCE - za nákup dárek. Podáním Vaší objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.
 
I. Všeobecná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup v internetovém obchodě (dále jen e-shopu) http://www.rybarske-nej.cz. E-shop provozuje:
 
Rybářská nej s.r.o.
Zámecké nám. 22/2,
792 01 Bruntál
IČ: 02470756
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby: 107-6389540247/0100 Komerční banka
 
Podmínky prodeje blíže upřesňují vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a kupujícího. Ceny produktů, uvedené v e-shopu, jsou platné pouze pro tento e-shop, nikoliv pro kamennou prodejnu.
 
II. Předmět smlouvy
 
Předmětem smlouvy je výhradně zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Informace a údaje o zboží (např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné), uvedené v e-shopu provozovatele, jsou údaji nezávaznými, tyto vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá objednané zboží pouze v nepoškozeném - perfektním stavu a v souladu se specifiky a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovují daným normám, předpisům či nařízením, platným na území České republiky.
 
III. Místo plnění
 
Místem plnění je expediční sklad prodávajícího, kde provozovatel předá na základě objednávky kupujícího objednané zboží dopravci – přepravní firmě. Osobní odběr není do odvolání možný.
 
IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy
 
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy, přičemž kupní smlouva vznikne v okamžiku dodání a převzetí zboží. V některých, zejména cenově vyšších objednávkových případech, si provozovatel vyhrazuje právo k vzniku kupní smlouvy potvrzením objednávky nebo finanční úhradou zálohy kupujícím. Taková objednávka bude v uvedeném případě autorizována vhodným způsobem (písemně, telefonicky, fax), přičemž v případě odmítnutí této autorizace kupujícím, bude taková objednávka považována za neplatnou. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě chybného natypování ceny zboží. Provozovatel neručí za zkreslené barevné vyobrazení produktů dodaných dodavatelem.
 
V. Cena a platba
 
Ceny uvedené v e-shopu provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží, zejména v případě chybného natypování ceny, změny měnového kurzu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí provozovatel kupujícího neprodleně vyrozumět a dohodnout s kupujícím změnu ceny. U objednávek, přijatých v jiné měně, než-li v české koruně, je stanoven přepočet dle kurzu České národní banky, kupujícímu je účtován aktuální kurz dle ČNB ke dni převzetí zásilky od dopravce. Všechny ceny uvedené v e-shopu, jsou uvedeny s DPH. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, sloužící jako daňový doklad a dodací list.
 
VI. Dodací lhůta
 
Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky v e-shopu. Je-li objednávané zboží skladem v expedičním skladu provozovatele, provozovatel jej (mimo soboty, neděle a svátku nebo po obdržení z centrálního skladu) nejpozději následný den vyexpeduje kupujícímu. V případě, že objednávané zboží bude vyprodáno a momentálně nebude skladem, provozovatel neprodleně tuto skutečnost oznámí kupujícímu (zpravidla telefonicky nebo e-mailem) a dohodne s kupujícím další postup, související s vyřízením objednávky.
 
Důležité pojmy k dodací lhůtě:
 
1. Zboží označené SKLADEM: zboží je skladem v expedičním skladu prodávajícího v Bruntále nebo centrálním skladu dodavatele nebo výrobce,
2. Zboží označené NENÍ SKLADEM: zboží není skladem v expedičním skladu prodávajícího v Bruntále ani v centrálním skladu dodavatele nebo výrobce a není znám bližší termín jeho naskladnění.
 
VII. Dopravní podmínky
 
Zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty, PPL (v pracovní dny do doby svozu zásilek přepravních společností a to do 16:00 hodin). Osobní odběr není do odvolání možný.
 
Ceny poštovného a balného
 
Způsob dopravy Objednávka od - do Dopravné Doběrečné
PPL Česká republika 0 Kč - 1000 Kč 115 Kč 20 Kč
  1000 Kč - 2000 Kč 95 Kč 20 Kč
  2000 Kč - 3000 Kč 79 Kč 20 Kč
  3000 Kč - a více 0 Kč 0 Kč
 
PPL Slovenská republika 0 Kč - 3000 Kč 285 Kč 20 Kč
  3000 Kč - a více 170 Kč 20 Kč
 
Česká pošta Česká republika 0 Kč - 3000 Kč 120 Kč 20 Kč
  3000 Kč - a více 0 Kč 0 Kč
 
Ceny přepravy a doběrečného jsou určovány a aktualizovány dle dostupných aktuálních ceníků přepravních služeb. 
Balné:   Neúčtujeme!
 
   Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a bezproblémové převzetí  potvrdit svým podpisem na dodacím listě dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů nasvědčujících neoprávněnému vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasícím počtu balíků a jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu takovou zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 
VIII. Záruční podmínky a servis
 
a.) Záruku na prodáváné zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v elektronickém obchodě uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na objednané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.
 
b.) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo provozovatele, na které je potřebné reklamované zboží zaslat: Rybářské NEJ, Nádražní 3, Bruntál 79201 (v případě zaslání prostřednictvím České pošty - zaslat typem zásilky: balík do ruky!). Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Reklamuje-li kupující zboží s vlastním servisem, je vždy nejrychlejším způsobem vyřízení reklamace zaslání zboží do autorizovaného servisu!
 
c.) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a vyplněný formulář pro uplatnění reklamace: http://www.rybarske-nej.cz/formular-pro-uplatneni-reklamace/, ve kterém je potřeba uvést podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být  zabaleno nejlépe v originálním obalu a musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

d.) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-ti dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.

e.) Jelikož provozovatel prodává v elektronickém obchodu zboží autorizovaných firem, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.

IX. Vrácení zboží

Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo může využít vzorový formulář: http://www.rybarske-nej.cz/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/, který po jeho vyplnění a podepsání zašle naskenovaný na e-mailovou adresu prodávajícího nebo jej vloží do zásilky s vráceným zbožím. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud se takto rozhodne, musí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním nepoškozeném obalu a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět nebo předat na adrese kamenné prodejny v uvedené lhůtě (lhůta se považuje za zachovanou, pokud je kupujícím zboží odesláno zpět k prodejcí před uplynutím 14-ti dnů). Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující. Kupující rovněž odpovídá za případné snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží po jeho překontrolování prodávajícím (vyjma ceny poštovného a přepočtené částky za vrácené zboží, na které byla v rámci nákupu poskytnuta objemová sleva ve slevovém systému), převedeny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14-ti dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.
 
Odesláním elekronické objednávky kupující potvrzuje, že byl v rámci článku IX. těchto obchodních pomínek poučen o právu odstoupit od kupní smlouvy, podmínkami vrácení zboží a že byl seznámen s důsledky odstoupení od smlouvy se kterými souhlasí.
 
 
X. Ochrana osobních dat
 
Provozovatel elektronického obchodu www.rybarske-nej.cz si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích.
 
a.) Neregistrovaní uživatelé
Příchodem na stránku elektronického obchodu prodejce, se některé informace, jako např. odkazující stránka nebo Vaše IP adresa země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách.
 
b.) Registrovaní uživatelé
Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k prodejci.
 
c.) Newsletter
Požádáním o zasílání newsletteru poskytuje kupující prodejci jeho e-mailovou adresu. Prodejce využije e-mailovou adresu kupujícího výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách, speciálních výhodách či akcích.
 
d.) Děti
Děti ( osoby mladší 18-ti let ) nejsou oprávněny provádět elektronický nákup bez dozoru osoby starší 18-ti let a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že jste plnoletí.
 
e.) Odkazy na jiné stránky
Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

 

Předpověď počasí
 

Přihlášení zákazníka

Toto pole nevyplňujte:

Registrace
Zapomenuté heslo

Vyhledat

Kontakty

Telefon +420 606 085 800
email

Newsletter

Toto pole nevyplňujte:

 

Rybářské NEJ

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,–
Nákupní košík

Shoptet.cz Cybergenics.cz Ceny zboží Naakup.cz Shoops katalog odkazů Toplink - katalog odkazů Catalog Clonet AZ-Obchody.cz Katalóg stránok JAHHO.cz SEO optimalizace pro www.rybarske-nej.cz MEGAELEKTRO ELEKTRO plus.cz LovKapra.com - Kaprařina online

Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů www.smelina.cz mrk Pstruhový ráj www.katalog-rybareni.cz Toplist: rybářské nej Alfa Elchron internetové obchody Internetový vyhledávač AHNE katalog Seznam stránek dobra-koupe.cz Slovenský vyhľadávač BEST.SK Katalog odkazů aaa-katalog.cz Naakup Zóna.cz Nejlevnější Pneu.cz